Gminne jednostki organizacyjne

wydatki na administrację
publiczną w 2022 r.

4 935 056

+17,50%

do roku 2021

Urząd Gminy Lipnica

Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu

Statut Gminy Lipnica

Statut przyjęty Uchwały Nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 7 września 2018 r. z późn. zm. W 2019 r. ogłoszono tekst jednolity Statutu.

W 2022 r. Rada Gminy w Lipnicy nie dokonywała zmian w treści Statutu.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lipnica przyjęty Zarządzeniem Nr 20/2013 Wójta Gminy Lipnica z dnia 28 marca 2013 r. z późn. zm.  

W 2022 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy został zmieniony Zarządzeniem Nr 2/2022 Wójta Gminy Lipnica z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lipnica.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Lipnica w 2022 r.

W 2022 r. w Urzędzie Gminy Lipnica zatrudniano 41 pracowników. 37 pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2021 r. wielkość zatrudnienia nie uległa zmianie. Zatrudniono 6 pracowników i z taką samą liczbą osób współpraca została zakończona. Główną przyczyną rozwiązania współpracy było zakończenie okresu obowiązywania umowy.

urząd w liczbach

7 853

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2022 r.

6 592

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2022 r.

249

zawartych umów w 2022 r. 

156

spotkań Wójta z mieszkańcami Gminy w 2022 r.

w tym:

2 490

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

w tym:

558

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie (e-PUAP)


Ponadto, w Urzędzie Gminy Lipnica wydano 2.075 decyzji. Największy udział w tej liczbie miał Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (1.069). 

Wiele z nich wydane zostało również przez osobę na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych (583) oraz osobę na stanowisku ds. pomocy społecznej, odnosząc się do: zasiłku celowego (61), zasiłku okresowego (35), zasiłku stałego (33), domów pomocy społecznej (6), dożywiania uczniów (40), usług opiekuńczych (9) oraz potwierdzenia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego (3).

W roku ubiegłym przygotowano 565 odpisów i wypisów, a 90% z nich dotyczyło odpisu aktu stanu cywilnego i wygenerowanych zostało w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wśród innych działań tej komórki, realizowanych na przestrzeni roku, warto wskazać 429 wydanych dowodów osobistych, 85 przyjętych wniosków o zmianę, wpis, wykreślenie bądź zawieszenie działalności gospodarczej, a także migracje 298 aktów stanu cywilnego do systemu ŹRÓDŁO.

W Urzędzie wydano też 482 zaświadczeń, a 196 z nich przygotowane zostało przez Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, natomiast 133 przez USC i dotyczyło zaświadczeń o zameldowaniu (89) lub zdolności do zawarcia związku małżeńskiego (44).

Jednostki organizacyjne gminy

Zespół Szkół w Borowym Młynie

Przedszkole im. Księdza Bernarda Gończa 

Szkoła Podstawowa im. Księdza Bernarda Gończa


Borowy Młyn ul. Kaszubska 1


Dyrektor: Grażyna Burant

Zatrudnienie w 2022 r.: 28 pracowników

Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim

Przedszkole w Brzeźnie Szlacheckim

Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Szlacheckim


Brzeźno Szlacheckie ul. Jana Pawła II 79


Dyrektor: Anna Borchardt

Zatrudnienie w 2022 r.: 27 pracowników

Zespół Szkół w Lipnicy

Przedszkole 

Szkoła Podstawowa im. 1000 - lecia Państwa Polskiego


Lipnica ul. Szkolna 4


Dyrektor: Stefan Rudnik

Zatrudnienie w 2022 r.: 59 pracowników

Biblioteka Publiczna Gminy Lipnica

Siedziba główna: Lipnica ul. Szkolna 4

Filia Borowy Młyn: Lipnica ul. Osiedle 500-lecia Borowego Młyna 1

Filia Brzeźno Szlacheckie: Brzeźno Szlacheckie ul. Jana Pawła II 2


Dyrektor: Justyna Stoltman

Zatrudnienie w 2022 r.: 5 pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy


Lipnica ul. Józefa Słomińskiego 19


Kierownik: Katarzyna Wirkus

Zatrudnienie w 2022 r.: 8 pracowników