DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2022 roku

5 252  

+0,92%

do roku 2021

140

Zameldowania na 

pobyt stały

158

Wymeldowania 

z pobytu stałego

55

Liczba 

urodzeń

58

Liczba 

zgonów

W 2022 r. liczba mieszkańców Gminy Lipnica wzrosła o 0,92% w stosunku do roku poprzedniego. Liczba urodzeń spadła o 13, a zgonów o 16 względem 2021 r. Przyrost naturalny wyniósł -0,57 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców.  Liczba wymeldowań z pobytu stałego nieznacznie przewyższa liczbę zameldowań.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat