Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego

WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 

na realizację zadań publicznych 

w ramach pożytku publicznego 2022 r.:

4 000

Program i tryb współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr  XXXIV/267/2021  Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10  listopada  2021 r. 

Przed przyjęciem na sesji projekt uchwały w sprawie Programu był konsultowany  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327)  poprzez  umieszczenie go  w dniu 18.10.2021 r. na BIP-ie  Urzędu Gminy i  udostępnieniu do wglądu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i  w biurze Rady Gminy. Do projektu w ustawowym terminie nie wniesiono zastrzeżeń. 

Umowy zawarte w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach pożytku publicznego 

„Razem  znaczy łatwiej”

Przyznano dotację w wysokości 1.000 zł dla Polskiego Związku Niewidomych Koła Powiatowego w Bytowie na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych  „Razem  znaczy łatwiej”. Dotacja została przyznana zgodnie z art. 19 a ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Bytowie przesłał w dniu 25.05.2022  r. uproszczoną OFERTĘ na realizację w terminie od 03.06.2022 r. do 31. 08.2022 r. w/w zadania publicznego. Informacja ta została przekazana do wiadomości publicznej 30.05.2022 r. i w  wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Umowa z  Polskim Związkiem Niewidomych Koło Powiatowe w Bytowie została podpisana  w dniu 07.06.2022 r. Koło Powiatowe PZN w Bytowie w dniu  16.09.2022 r.  złożyło Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, które zostało przyjęte przez Panią Beatę Megier  – Skarbnika Gminy. 

„Wędrówka śladami Kaszub”

Przyznano dotację  w wysokości 1.000 zł dla  Koła Gospodyń Wiejskich „Lipniczanki” z Lipnicy na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kultywowanie tradycji regionalnych  „Wędrówka śladami Kaszub”. Dotacja została przyznana zgodnie z art. 19 a ust. 3  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Koło Gospodyń Wiejskich „Lipniczanki” z  Lipnicy przesłało w dniu 14.09.2022 r. uproszczoną OFERTĘ na realizację  w terminie od 25.09. do  25. 09.2022 r. w/w zadania publicznego. Informacja ta  została przekazana  do wiadomości publicznej  14.09.2022 r. i  w  wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Umowa z Kołem Gospodyń Wiejskich „Lipniczanki” została podpisana  w dniu 22.09.2022 r. Koło Gospodyń Wiejskich w dniu 18.10.2022 r.  złożyło Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, które zostało przyjęte przez Panią Beatę Megier – Skarbnika Gminy.

„Edukacja kulturalna poprzez  muzykę, taniec, zajęcia manualne i udział w quizach”

Przyznano dotację  w wysokości 1.000 zł dla  Stowarzyszenia Aktywnych Emerytów i Rencistów w Zapceniu na  realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Edukacja kulturalna poprzez  muzykę, taniec, zajęcia manualne i udział w quizach”. Dotacja została przyznana zgodnie z art. 19 a ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Stowarzyszenie przesłało w dniu 28.09.2022 r. uproszczoną OFERTĘ na realizację zadania publicznego „Edukacja kulturalna poprzez  muzykę, taniec, zajęcia manualne i udział w quizach”, realizowanego w okresie od 10.10.2022 r. do 30.12.2022 r. Informacja ta  została przekazana do wiadomości publicznej  04.10.2022 r. i  w  wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Umowa ze Stowarzyszeniem Aktywnych Emerytów i Rencistów z Zapcenia została podpisana  w dniu 12.10.2022 r. Stowarzyszenie w dniu 11.01.2023 r. złożyło Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, które zostało przyjęte przez Panią Beatę Megier – Skarbnika Gminy.

„Tradycyjna Wigilia Kaszubów z Borowego Młyna”

Przyznano dotację  w wysokości 1.000 zł dla  Koła Gospodyń Wiejskich „Borowianki” z Borowego Młyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kultywowanie tradycji kaszubskiej „Tradycyjna Wigilia Kaszubów z Borowego Młyna”. Dotacja została przyznana zgodnie z art. 19 a ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Koło Gospodyń Wiejskich „Borowianki” z Borowego Młyna przesłało w dniu 23.11.2022 r.  uproszczoną OFERTĘ na realizację zadania publicznego w okresie od 09.12.2022 r. do 24.12.2022 r., pn. „Tradycyjna Wigilia Kaszubów z Borowego Młyna”.  Informacja ta została przekazana do wiadomości publicznej 24.11.2022 r. i  w  wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Umowa z Kołem Gospodyń Wiejskich „Borowianki” z Borowego Młyna została podpisana w dniu 05.12.2022 r. Koło Gospodyń Wiejskich w dniu 17.01.2023 r. złożyło Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, które zostało przyjęte przez Panią Beatę Megier – Skarbnika Gminy. 

podsumowanie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi  realizującymi zadania ujęte w Programie,  w tym:  

przebiegała prawidłowo na rzecz  społeczności lokalnej.