sprawy społeczne I zdrowie

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

 Realizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną i zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Lipnicy. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

10 181 492
-1,18%
do roku 2021

Aktualny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2022 r. wiąże się z kontynuowaniem działań Gminy Lipnica związanych ze wsparciem materialnym dla mieszkańców. Niemniej, warto zauważyć, że w odniesieniu do 2021 r. znacząco zmalał poziom wydatków na wypłacone świadczenia wychowawcze („500+”). Dla porównania warto wskazać, że w 2021 r. na ten cel wydatkowano 6 mln zł podczas gdy w 2022 r. wydatki te wyniosły 2,6 mln zł. W 2022 r. zadanie to zostało przekazane do realizacji ZUS. GOPS kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

W 2022 r. znaczący wpływ na poziom wydatków miała pomoc obywatelom Ukrainy oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych, węglowych i osłonowych.

8 465 016

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

483 311

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

105 414

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)

Świadczenia wsparcia materialnego w 2022 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2022 r.

Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czy ustaw o dodatku osłonowym, węglowym.

W 2022 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według czterech obszarów:

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Lipnica w 2022 r. były ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli przy kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2022 r.  powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej.


W 2022 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 46 rodzin a niepieniężnymi 20 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 19 rodzin.

Gminny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. GOPS wydatkował 477.311.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2022 r.

dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy był świadczeniem pieniężnym, którego celem było zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych, w ramach tarczy antyinflacyjnej. Wysokość dodatku uzależniono od ilości osób w rodzinie oraz kryterium dochodowego. 

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy – 649.

Program "Dodatek osłonowy"

dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł skierowane do gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Przy wypłacie świadczenia nie obowiązywało kryterium dochodowe. 

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały  dodatek węglowy: 287.

Program "Dodatek węglowy".

Dodatek na inne źródła ciepła

Dofinansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – dał możliwość dofinansowania zakupu opału: pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały  dodatek: 873.

Program "Dodatek na inne źródła ciepła".
Posiłek w szkole i w domu - fotografia

Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Lipnica polegało na zapewnieniu gorącego posiłku dziennie dzieciom oraz osobom niemogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. 

Ośrodek realizował rządowy program na kwotę 22.030 zł dla 79 osób, w tym 42 dzieci dożywiane w szkołach.

Współpraca z Bankiem Żywności

W 2022 r. otrzymano i rozdysponowano 7.309,74 kg żywności o wartości 80.341 zł. Z pomocy żywnościowej skorzystało 126 osób

Ważnym elementem PO PŻ jest prowadzenie działań na rzecz włączenia społecznego, które ma na celu m.in. wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Należą do nich działania towarzyszące. Osoby zakwalifikowane do otrzymywania żywności - Podprogram 2021 uczestniczyły w niefinansowanych działaniach towarzyszących, zorganizowanych przez ośrodek. Odbyły się 2 spotkania:

Plakat "Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020".

wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci. 

W 2022 r. Ośrodek zorganizował dla rodziców warsztaty edukacyjne pogłębiające umiejętności wychowawcze. W szkoleniu pod nazwą „Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?” wzięło udział 15 rodziców. Warsztaty składały się z 6 dwugodzinnych  cotygodniowych spotkań. 

W GOPS w Lipnicy odbywają się indywidualne konsultacje, podczas których udzielane są porady pedagogiczne, obywatelskie i pomoc w ramach  interwencji kryzysowej. Pomocą w 2022 r.  zostało objętych 9 rodzin. Odbyło się 25 konsultacji indywidualnych w sprawach związanych z:


Od września 2022 r. działa grupa wspierająco – edukacyjna dla rodziców. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Dotyczą radzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, nabywania nowych umiejętności wychowawczych oraz wiedzy w różnych obszarach związanych z życiem w rodzinie. W spotkaniach uczestniczy średnio 9 osób. 

W rodzinie zastępczej umieszczone jest jedno dziecko z terenu Gminy Lipnica. Na jego utrzymanie w 2022 r. samorząd gminny wydał 4.576 zł. Żadne dziecko z gminy Lipnica nie jest umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Grafika przedstawia rodzinę.

Projekt „Senio-RITA”

W 2022 r. realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyło 20 osób zależnych, 11 osób niepełnosprawnych oraz 8 opiekunów faktycznych.

Uczestnicy spotykają się cyklicznie od września 2021 r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie (sala wiejska). W 2022 r. odbyły się 34 spotkania, których planowaniem i prowadzeniem zajmuje się zatrudniony animator. 

Zdjęcie plakatu "SenioRita".

wsparcie dla ukrainy

Zdjęcie dłoni w kolorach flag Polski i Ukrainy tworzących serce.

Wykaz działań podjętych przez Gminę w celu realizacji wsparcia dla obywateli Ukrainy:


Wydatki poniesione na wsparcie i pomoc na rzecz obywateli Ukrainy:


Statystyki USC związane z zakresem udzielonego wsparcia:


Grafika "Pomoc Ukrainie" na tle flagi ukraińskiej.

zdrowie

Ochrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Podstawowym, corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniach uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2022 r. wyniosły ponad 51 tys., w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Skupiały się one między innymi na profilaktycznych działaniach informacyjnych i edukacyjnych. Skierowane były one zarówno wobec dzieci i młodzieży, jak i rodzin. Przykładem takiego działania było zrealizowanie widowiska profilaktycznego dla dzieci ze szkół podstawowych czy spektaklu i projektów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Lipnicy.

Wydatki majątkowe wiązały się z dofinansowaniem zakupu karetki dla Szpitala Powiatu Bytowskiego, w kwocie 10.000 zł.

Zdjęcie butelki i młotka aukcyjnego.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

W lutym 2022 r. stan szczepień przeciw COVID-19 w Gminie Lipnica wyglądał następująco:


44,2% zaszczepionych w pełni w 2022 r.

 2 304 mieszkańców zaszczepionych w pełni


Na rzecz ochrony zdrowia w 2022 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej