REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022  r. przez Gminę Lipnica w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Lipnica do roku 2030, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy na blisko kolejną dekadę.


Istotna część zadań wójta w 2022 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

14


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2022 r., 
w tym:
2

z obszaru

ochrony środowiska

4

z obszaru

pomocy społecznej

2

o charakterze

ogólnym


1

z obszaru 

ładu przestrzennego

1

z obszaru

sportu

1

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki komunalnej

1

z obszaru

kultury

1

z obszaru

kultury

Krótki opis realizacji

programy o charakterze ogólnym

STRATEGIA ROZWOJU GMINY LIPNICA do roku 2030

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVII/301/2022 Rady Gminy Lipnicy z dnia 18 lutego 2022 r.

Cel: 

Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z Budżetem Gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb Gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz Gminy w przyszłości.

Realizacja w 2022 r.: 

Od 2022 r. realizowano cele operacyjne m.in. poprzez rozwój infrastruktury drogowej, infrastruktury wodociągowej, Ponadto zadbano o rozwój ogólnodostępnych przestrzeni rekreacyjnych. Realizowano projektu "Przedszkolaki pełne pasji" obejmujący doposażenie przedszkoli w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Wśród najistotniejszych zadań warto wyróżnić:

Szczegółowy opis przedsięwzięć opisano w zakładce Inwestycje.

Zdjęcie niebieskich zbiorników.
Zdjęcie aut pod budynkiem.
Zdjęcie drogi.

Program współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIV/267/2021 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 listopada 2021 r. 

Cel: 

Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Lipnica i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2022 r.: 

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji niniejszego programu przedstawiono w zakładce Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego.

Plakat "Sandry Brdy - spotkanie konsultacyjne".

W 2022 r. trwało opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

27 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnicy odbyło się spotkanie konsultacyjne. Było ono poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipnica na lata 2021 - 2030

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXV/211/2021 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 12 lutego 2021 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Lipnica takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość

Realizacja w 2022 r.: 

Strategia wyznaczała kierunki dla realizacji innych programów społecznych. Podstawowymi działaniami realizowanymi w ramach Strategii były:

Zdjęcie kobiet z wiankami.
Zdjęcie osób na tle morza.
Zdjęcie kobiet siedzące na krzesłach.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lipnica na lat 2021 - 2024

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXVI/282/2021 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach realizacji programu realizowano zadania obejmujące:

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lipnica na lata 2021-2023

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXV/210/2021 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 12 lutego 2021 r.

Cel: 

Niniejszy dokument strategiczny skierowany jest dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Lipnica. Głównym celem Programu jest zintegrowane i zrównoważone wsparcie i pomoc rodzinom z dziećmi, w szczególności przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w naturalnym środowisku rodzinnym.

Realizacja w 2022 r.: 

W zakres realizacji programu wchodziło:

gminny program osłonowy "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Podstawa prawna: 

Program  "Posiłek w szkole i w domu" został dofinansowany ze środków budżetu Państwa

program osłonowy "posiłek w szkole i w domu" .

Cel: 

Celem niniejszego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomoc udzielana w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" pozwala zminimalizować problem niedożywienia w Gminie Lipnica.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach tego programu wydatkowano kwotę 33.890 zł. 42 dzieci skorzystało z możliwości dożywiania w szkołach. Udzielono także zasiłków o wartości 11.356 zł.

programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lipnica na rok 2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVI/280/2021 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.

Cel: 

Przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych przez mieszkańców Gminy Lipnica. Działania podejmowane w Programie nakierowane są na podwyższenie granicy wieku podejmowania tych zachowań, a w następstwie ograniczenie ilości osób zażywających środki psychoaktywne. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy. Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2022 r.: 

W zakres zadań realizowanych w ramach Programu wchodziły: 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmowała:

Na realizację programu wydatkowano 51.465 zł. 

programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGO

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIII/336/2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica - dla obszaru w obrębie geodezyjnym Lipnica.

Cel: 

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2022 r.: 

Przyjęto uchwałę w sprawie zmiany Studium. Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w roku 2022 uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

programy Z OBSZARU Kultury, sportu i oświaty

Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica na lata 2021-2030

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXIV/272/2021 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 listopada 2021 r.

Cel: 

Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Lipnica, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2022 r.: 

Strategię realizowano poprzez:

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.
Zdjęcie sprzętu elektrycznego.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Podstawa prawna: 

Realizacja programu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działanie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Cel: 

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach sfinalizowanego projektu pomocą objętą 44-osobową grupę dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy (42 szt. laptopów oraz 2 tablety).

Wartość przyznanego grantu 107.000 zł pochodziła ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Program rozwoju sportu

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XLVII/316/2014 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Lipnica.

Cel: 

Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Realizacja w 2022 r.: 

Gmina Lipnica udzieliła dotację na realizację projektu z zakresu wspierania rozwoju sportu. 

Dotację w wysokości 60.000 zł otrzymał Gminny Klub Sportowy "LIPNICZANKA" na realizację projektu pn. "Upowszechnianie i rozwój sportu wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców Gminy Lipnica". 

Zdjęcie boiska.

programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKA i gospodarki komunalnej

Program Czyste Powietrze

Podstawa prawna: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał porozumienia z pomorskimi gminami w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Gminy zostały włączone w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Urzędnicy pomagają wnioskodawcom poprawnie złożyć wnioski oraz skompletować wymagane załączniki. Doradzają i udzielają niezbędnych informacji na temat programu „Czyste Powietrze”.

Realizacja w 2022 r.: 

Organizowano spotkania w ramach realizacji programu. Podczas spotkań omawiano sposób składania wniosku oraz poziomy dofinansowania i koszty kwalifikowalne.

Zdjęcie pisma urzędowego.
Plakat "Ogłoszenie konkursu - Stop Azbest".

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipnica na lata 2014-2032

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLVI/308/2014 Rady Gminy w Lipnicy z 24 października 2014 r. 

Cel: 

Zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy w perspektywie czasowej do roku 2032.

Realizacja w 2022 r.: 

Kontynuowano bieżące zadania z zakresu systematycznego usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie gminy za pośrednictwem naborów wniosków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2022)” na realizację zadań w latach 2022 i 2023.

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipnica w 2022 r.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVII/290/2022 Rady Gminy Lipnica z 18 lutego 2022 r.

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2022 r.: 

Realizowano zadania bieżące wynikające z zakresu programu, w tym szczególności usługi weterynaryjne stosowane wobec bezdomnych zwierząt

Na realizację programu wydatkowano 26.568 zł.