INWESTYCJE

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2022 r.:

10 035 555
+63,99%
do roku 2021

Kierunki wydatków majątkowych gminy w 2022 r.

Wydatki majątkowe Gminy Lipnica w 2022 r. zostały wykonane na poziomie ponad 10,0 mln zł. W strukturze wydatków majątkowych wyraźnie dominują dwa obszary - Transport i łączność oraz Rolnictwo i łowiectwo - w ramach których wydatkowano środki w kwotach odpowiednio 3,8 mln zł oraz 3,1 mln zł, co łącznie stanowiło 68,8% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Wiązały się one w głównej mierze z budową oraz modernizacją dróg gminnych, a także rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pozostałymi obszarami funkcjonowania Gminy Lipnica, w których wydatkowano znaczące środki finansowe były Gospodarka mieszkaniowa, Oświata i wychowanie oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w których budżet inwestycyjny wyniósł łącznie ponad 2,5 mln zł. Łącznie obszary te pochłonęły 25,0% wszystkich wydatków majątkowych.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez gminę w 2022 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

INWESTYCJE W TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Inwestycje w transport i łączność stanowiły wiodący obszar wydatków Gminy Lipnica (37,44% wydatków majątkowych). Łączne wydatki poniesione przez gminę w 2022 r. na ten cel wyniosły 3.757.001 zł, z czego: 

kluczowe zrealizowane inwestycje drogowe 

Zdjęcie przedstawia drogę.
Zdjęcie tablicy "Dofinasowanie ze środków państwowego funduszu celowego".
Zdjęcie drogi.
Zdjęcie drogi z kostki brukowej.
Zdjęcie drogi z kostki brukowej.

W ramach dotacji ZDP wykonało przebudowę 5,16 km drogi nr 1746G w tym m. in. lokalne poszerzenia drogi na łukach, ułożenie warstwy wyrównawczej i wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, oraz ułożenie warstwy cienkiej mineralno-bitumicznej typu BBTM, przebudowa istniejących zjazdów z kostki betonowej oraz masy mineralno bitumicznej i kruszywa łamanego, oczyszczenie i pogłębienie przydrożnych rowów, wykonanie nowych poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z destruktu i kostki betonowej gr. 8 cm oraz chodnika z kostki betonowej w miejscowości Osusznica.

W ramach dotacji ZDP wykona przebudowę 7,755 km dróg. Zakres prac obejmuje wykonanie lokalnych poszerzeń drogi, ułożenie warstwy wyrównawczej i wiążącej z masy mineralno-bitumicznej oraz ułożenie cienkiej warstwy ścieralnej masy mineralno-bitumicznej typu BBTM, przebudowę istniejących zjazdów 

o nawierzchni z kostki betonowej, masy  mineralno-bitumicznej i kruszywa łamanego, oczyszczenie i pogłębienie przydrożnych rowów, wykonanie nowych poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z destruktu i kostki betonowej gr. 8 cm oraz chodników z kostki betonowej w miejscowości Borzyszkowy, budowę kanalizacji deszczowej. Zakres obejmuje również przebudowę chodnika wraz z budowa oświetlenia na odcinku od mostu na rzece Kamnica do miejscowości Gliśno Wielkie.

Zdjęcie drogi powiatowej nr 1746G na odcinku Osusznica – Upiłka.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1746G na odcinku Osusznica – Upiłka

Zdjęcie walca na drodze.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Gliśno Wielkie – Borzyszkowy – Ostrowite – DW nr 212

inwestycje w obszarze rolnictwa i łowiectwa

Inwestycje w tym obszarze w 2022 r. stanowią drugi co do wielkości istotny kierunek wydatków majątkowych. Wśród nich warto wymienić m.in.: 

Inwestycja ta jest realizowana ze środków pochodzących z  Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jest to inwestycja dwuletnia. W 2022 r. wykonano modernizację - przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Borzyszkowy, na rok 2023 zaplanowano budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Lipnica (miejscowości Nowe Brzeźno, Stare Brzeźno, Janowo, obszar Łąkiego nad jeziorem Gwiazda). 

Łączne planowane koszty finansowe - 3.985.750 zł, w tym kwota dofinansowania - 3.700.626 zł.

Wartość wykonania w 2022 r. - 1.647.726 zł

Zdjęcie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karpno.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karpno

Zdjęcie drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 109 obręb Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 109 obręb Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica

Zdjęcie stacji uzdatniania wody w m. Borzyszkowy

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lipnica oraz modernizacja - przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Borzyszkowy

Zdjęcie przedstawia urządzenia na stacji uzdatniania wody.

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lipnica oraz modernizacja - przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Borzyszkowy

Projekt: “Przedszkolaki pełne pasji”

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy w 3 placówkach przedszkolnych w Gminie Lipnica (w Lipnicy, Brzeźnie Szlacheckim, Borowym Młynie).


Zaplanowane działania:


Wartość ogółem projektu: 1.237.812 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1.052.140 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2021– 30.09.2023

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Zdjęcie przedstawia prace remontowe budynku.
Zdjęcie budynku szkoły.

pozostałe WYBRANE inwestycje

Zdjęcie budynku strażaka w Lipnicy.

Modernizacja budynku strażaka w Lipnicy

Zdjęcie placu przy sali wiejskiej.

Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej

Zdjęcie busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zdjęcie budynku urzędu gminy, w tym instalacja fotowoltaiki.

Modernizacja budynku urzędu gminy, w tym instalacja fotowoltaiki 

Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.