INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Lipnicy. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym politykom, programom i strategiom.

WODA I ŚCIEKI

139 tys.

m3 sprzedanej wody 

pitnej dla mieszkańców

169 km

długość sieci 

wodociągowej (stan na 31.12.2022 r.)

9 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

74,3%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

71 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

95 km

długość sieci 

kanalizacyjnej (stan na 31.12.2022 r.)

7 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

49,8%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej

ODPADY KOMUNALNE

Bilansowanie systemu w 2022 r.

Do 31 grudnia 2022 r. na terenie Gminy Lipnica obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:Stosowano również zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,00 zł od mieszkańca, w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

W 2022 r.  system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lipnica zbilansował się. Wpływy osiągnięte przez Gminę wyniosły 1.086.039 zł, a wydatki 933.949 zł.

1 079,4

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych (tony)

0,25

Masa odebranych odpadów komunalnych na mieszkańca (w tonach)

446,6

Łączna masa odebranych odpadów

niesegregowanych (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2022 r.

629,8

Łączna masa odpadów

segregowanych (tony) odebranych od mieszkańców i zebranych w PSZOK 

492,1

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych z nieruchomości (tony)

137,7

Łączna masa odpadów

segregowanych zebranych w PSZOK (tony)

TRANSPORT PUBLICZNY

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

4 153 008

+12,30%

do roku 2021

Transport i łączność w 2022 r. był piątym najbardziej wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Gminy. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez Gminę wyniosły 4.153.008 zł, co stanowiło 9,68% ogólnej kwoty wydatków Gminy. Ponad 9,5% wydatków na transport i łączność stanowiły wydatki bieżące, w tym głównie  wydatki na bieżące utrzymanie dróg. Pozostałe wydatki objęły działania inwestycyjne w obszarze dróg, ulic i chodników, które szczegółowo przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r.

11

Liczba linii 

autobusowych

2,41

Długość nowo wybudowanych

 dróg gminnych (w km)

9

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

24

Liczba nowych 

lamp ulicznych

419

Długość linii 

autobusowych (w km) - dziennie na 11 liniach autobusowych

400

Długość dróg w całorocznym utrzymaniu Gminy (w km)

0,40

Długość wybudowanych 

chodników (w km)

4

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznych

Zdjęcie nowej drogi w Borzyszkowach.

Nowa droga w Borzyszkowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 r.

1 234 471

+389,53%

do roku 2021

Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie wyższym o ok. 982,3 tys. zł. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez Gminę wyniosły 1.234.471 zł, co stanowiło 2,88% ogólnej kwoty wydatków Gminy. Ponad 20% wydatków na gospodarkę mieszkaniową stanowiły wydatki bieżące, w tym głównie opłaty za administrowanie i czynsze w mieszkaniowym zasobie gminy. Pozostałe wydatki objęły wydatki majątkowe, w tym przede wszystkim modernizacja budynku strażaka w Lipnicy, której realizację szczegółowo przedstawiono w zakładce Inwestycje.

11

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2022 r.

1

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

2

Liczba wynajmowanych
lokali socjalnych w 2022 r.

0

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

2,2

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

3,1

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2022 r. (ha)

3,1

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2022 r. (ha)