GOSPODARKA

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.:

1 111

+74,69%

do roku 2021

339

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

26

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

8

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON

Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2022 r.

W Gminie Lipnica obowiązują stawki podatkowe niższe niż stawki maksymalne określone przez prawo. Właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy mogą więc cieszyć się niższymi kosztami podatkowymi w porównaniu do innych gmin.

Z tabeli wynika, że stawki podatkowe w Gminie Lipnica są niższe od maksymalnych stawek podatkowych w przypadku wszystkich rodzajów podatków przedstawionych w tabeli. Dla podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej dla gruntów, różnica między stawką maksymalną a stawką w Gminie Lipnica jest najmniejsza 0,02 zł. Natomiast w przypadku podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej dla budynków, różnica między stawką maksymalną a stawką w Gminie Lipnica wynosi 2,11 zł. W porównaniu z innymi gminami, stawki te są relatywnie niskie, co może przyciągać przedsiębiorców do inwestowania w Gminie Lipnica.

Podatek od środków transportowych jest jednym z najwyższych podatków, jakie przedsiębiorcy muszą zapłacić. W Gminie Lipnica, stawki podatku są znacząco niższe niż maksymalne stawki określone przez prawo, co oznacza, że właściciele pojazdów płacą z zasady niższe podatki niż w wielu innych gminach. Różnica między stawkami maksymalnymi a stawkami w Gminie Lipnica wynosi od 242,48 zł do 899,64 zł, w zależności od wagi pojazdu.

W związku z tym, jeśli właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy poszukują miejsca do inwestycji, Gmina Lipnica może być dobrym wyborem ze względu na niższe koszty podatkowe.

Choć domeną rozwojową gminy nie jest rozwój gospodarczy, efektem polityki podatkowej jest ciągły wzrost bazy przedsiębiorców w gminie (o 5%).

Wsparcie dla przedsiębiorców w 2022 r.

KONSULTACJE - zmiany projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

Zarząd Województwa Pomorskiego od 4 października do 18 listopada 2022 r. prowadził konsultacje zmiany projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego.

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego pełni również funkcję regionalnej strategii innowacji. O procesie informowała Gmina Lipnica, dla której dokument będzie także wyznacznikiem działań w obszarze rozwoju gospodarczego.

Informowanie i promowanie wydarzeń

W 2022 r. Gmina informowała o bezpłatnym spotkaniu informacyjnym online 21 września 2022 r. poświęconym możliwościom pozyskania wsparcia przez pomorskich przedsiębiorców na inwestycje oraz przedsięwzięcia rozwojowe. Wydarzenie prowadzono w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku.

Ponadto w czerwcu Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. Granty przyznawano w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plakat "Webinarium. Aktualne wsparcie unijne dla pomorskich firm".
Plakat "Spotkanie konsultacyjne w Słupsku".

zarządzanie przestrzenią

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. 

Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W 2022 r. uchwalono dwa nowe MPZP oraz dokonano jednej zmiany. To kolejny krok w kierunku zwiększania - obecnie niskiej - powierzchni pokrytej planami. Należy jednak mieć na uwadze znaczną powierzchnię gminy stanowiącą obszary chronione oraz grunty leśne.

Wskutek uchwalania MPZP możliwe będzie zmniejszanie liczby wydawanych decyzji; jeszcze w 2022 r. wydano 44 decyzje o warunkach zabudowy oraz 11 decyzji o inwestycji celu publicznego.

W 2022 r. uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Mapka MPZP.

Wykaz MPZP dostępny po kliknięciu w mapę.

21

Liczba MPZP 

obowiązujących

2

Liczba planów 

uchwalonych

1 702

Powierzchnia objęta 

MPZP (ha)

5,51%

Powierzchnia gminy 

objęta MPZP

Konsultacje dokumentów planistycznych

Gmina Lipnica przystąpiła do projektu Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II Edycja, którego celem było przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt był prowadzony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Konsultacje społeczne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 397, 398, 406, 407 w miejscowości Brzeźno Szlacheckie odbyły się w dniach od 30 czerwca do 27 lipca 2022 r. w formie tradycyjnej i interaktywnej. W ramach tego projektu dodatkowo zorganizowano spotkanie otwarte w dniu 5 lipca 2022 r. na którym wyjaśniono uczestnikom procedury planistyczne, w tym prawa mieszkańców w procesie planowania, a także dyskutowano o proponowanych rozwiązaniach przyjętych w omawianym planie. W dniu 21 lipca 2022 r. zorganizowano  dodatkowy punkt informacyjny, podczas którego można było wypowiedzieć się na temat ustaleń planu. 

Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II Edycja.

TERENY ZIELONE

0,8

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

9 721,73

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

35

Krzewy posadzone w 2022 r.

Teren gminy Lipnica wyróżnia duża powierzchnia zwartych kompleksów leśnych z przewagą drzewostanów sosnowych z domieszką dębu, świerka, graba i buka. Lasy oferują dobre warunki do rekreacji oraz łowiectwa, a bogate runo leśne przyciąga amatorów zbierania grzybów. 

Gminę uzupełnia bogata sieć rzek, strumieni oraz jezior lobeliowych o wysokiej klasie czystości wody, co umożliwia uprawianie sportów wodnych i wędkarstwa. W gminie znajdują się 22 jeziora, w tym największe z nich to jeziora Gwiazda, Wiejskie, Kielskie i Kamieniczno. Teren wyróżnia się również występowaniem użytków ekologicznych w postaci bagien torfowiskowych niskich, wysokich i przejściowych, na których rosną m.in. chronione storczyki, rosiczki i grzybienie. W gminie znajduje się rezerwat faunistyczny "Ostrów Trzebielski" o powierzchni 8,01 ha, który ma na celu ochronę miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków wodnych takich jak mewy srebrzyste, rybitwy zwyczajne i mewy śmieszki. W Gminie Lipnica znajdują się również pomniki przyrody, w tym 150-letni jałowiec w Kiedrowicach. 

W zakresie terenów zielonych w 2022 r. zakończono projekt zagospodarowania centrum wsi (zaprojektowanie urządzenia terenów zielonych) w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Łąkie. Wartość projektu wyniosła 26.000 zł.

Zdjęcie drzew.
Zdjęcie ptaków.