SYSTEM OŚWIATOWY GMINY

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY

239

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3 - 6 lat objętych nauczaniem przedszkolnym.

82,99%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 - 6 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

13,63

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,12

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


436

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

89,18%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

6,43

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej. 

6,82

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.

System oświatowy Gminy lipnica w 2022 r.

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Lipnica była organem prowadzącym dla:

W roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do roku szkolnego 2020/2021 liczba przedszkoli i szkół podstawowych nie uległa zmianie. Liczba szkół podstawowych w gminie Lipnica zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy, a przedszkola, stwarzały możliwość korzystania z usług przedszkoli dla wszystkich zgłoszonych dzieci w wieku przedszkolnym. Nieliczna grupa wychowanków przedszkoli i uczniów szkół uczyła się w placówkach oświatowych w miejscowościach poza Gminą Lipnica. Przyczyną były przede wszystkim uwarunkowania rodzinne związane m.in. z pracą rodziców.

Na skutek konfliktu zbrojonego i działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy stworzono ramy prawne pozwalające na przyjmowanie uchodźców do polskiego systemu edukacji. Uczniowie z Ukrainy uzyskali prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat mogły korzystać z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego jak również zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów. 

Do szkoły w Brzeźnie Szlacheckim zapisał się jeden uczeń z Ukrainy. Do przedszkola w Lipnicy uczęszczało pięcioro dzieci z Ukrainy, natomiast do szkoły podstawowej w Lipnicy do końca maja uczęszczało ośmioro dzieci ukraińskich, natomiast w czerwcu jedno dziecko wypisało się ze szkoły. 

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, gmina otrzymała dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pomocy za okres od lutego do sierpnia 2022 r. w wysokości 58.371 zł, do wykorzystania do końca 2022 r. 

Organizacja szkół i przedszkoli w 2022 roku

Struktura szkół i przedszkoli 

114

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem 

85

Liczba zatrudnionych nauczycieli 

29

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego.

W roku szkolnym 2021/2022 trzy nauczycielki złożyły wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Zgodnie z art. 9g ustawy Karta nauczyciela Wójt Gminy Lipnica powołał komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela. Po przeprowadzeniu egzaminu nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zespołów szkół w Lipnicy i Brzeźnie Szlacheckim uzyskały awans zawodowy.

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica, spowodował, że większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania nawet dwóch i więcej przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej jest aktualnie niewątpliwie dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. 

W roku szkolnym 2021/2022 odbyły się dwa konkursy na stanowisko dyrektora zespołów szkół w Lipnicy i w Brzeźnie Szlacheckim. Komisja konkursowa powołana, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendowała Wójtowi gminy, aby stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnicy objął Pan Stefana Rudnik, natomiast Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim Pani Anna Borchardt. Wójt Gminy Lipnica zatwierdził konkursy i kandydaci zostali powołani na stanowiska dyrektorów na kolejne 5 lat szkolnych, rozpoczynając od roku szkolnego 2022/2023.

Baza lokalowa

Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe wzbogacanie placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne technologie, co niewątpliwie poprawia jakość kształcenia między innymi poprzez rozbudzanie zainteresowania nowościami technicznymi oraz umacnianie osobowości ucznia, co czyni go bardziej wartościowym w otaczającej rzeczywistości. 

Uwzględniając ten fakt placówki na bieżąco doposażane są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym: komputery, laptopy i inne. Z roku na rok w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt elektroniczny w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Stały rozwój bazy dydaktycznej pochłania określone nakłady finansowe. Ograniczone środki budżetowe nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb.

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Działania te powodują, że baza lokalowa spełnia określone standardy i normy użytkowe. 

działalność na rzecz uczniów 

Dowożenie uczniów 

Z ustawy Prawo oświatowe wynika, iż na gminie spoczywa obowiązek organizacji dowozów szkolnych. Obowiązek ten w roku szkolnym 2021/2022 był realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A. oraz własnymi środkami transportu. Przy organizacji dowozów bardzo istotnym jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, w miarę krótkiego w czasie przejazdu do i ze szkoły oraz takiego ułożenia harmonogramów dowozów i odwozów, aby umożliwić udział uczniów w różnych formach zajęć, w tym pozalekcyjnych. Wymaga to ścisłej współpracy i koordynacji działań między przewoźnikami, gminą oraz szkołami.

W roku szkolnym 2021/2022:

Ponadto:

Stypendia i zasiłki szkolne 

Stosownie do dyspozycji art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie Gminy Lipnica. Do końca 2021 r. kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 528,00 zł na jednego członka rodziny. Od 2022 r. wzrosło do kwoty 600 zł. Stypendia szkolne przyznawane były w formie jednorazowej wypłaty. W okresie IX-XII 2021 r. stypendia przyznano za 3 miesiące w stawkach 105 zł, 160 zł i 220 zł na miesiąc, natomiast w okresie I-VIII stypendia przyznano za 2 miesiące w kwotach 130 zł, 140 zł i 240 zł na miesiąc. W roku szkolnym 2021/2022 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku losowego. 

W okresie wrzesień - grudzień 2021 r. wypłacono stypendia szkolne w wysokości 39.255 zł, styczeń - czerwiec 2022 r. — 25.506 zł. Łącznie: 64.761 zł.

Dotacja na podręczniki

Dotacja na podręczniki w roku szkolnym 2021/2022 obejmowała uczniów klasy II, V i VIII szkół podstawowych. Gmina Lipnica otrzymała na ten cel kwotę 61.542 zł, natomiast wykorzystano 61.496 zł

Inne dotacje

Gmina Lipnica nie dotuje placówek niepublicznych. Pokrywa jedynie koszty wychowania przedszkolnego dzieci - mieszkańców gminy Lipnica, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W 2022 r. kwota ta wyniosła 89.300 zł.

programy i projekty realizowane w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022

„Przedszkolaki pełne pasji”

W 2021 r. uzyskano decyzję dotyczącą zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Brzeźno Szlacheckie. Gmina Lipnica od 2021 r. realizuje projekt „Przedszkolaki pełne pasji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 przy wsparciu środków z Unii Europejskiej w wysokości 1.021.390 zł. Główne działania w projekcie polegały na wykonaniu prac adaptacyjno-remontowych w Brzeźnie Szlacheckim oraz utworzenie wraz z wyposażeniem salki sensorycznej w Lipnicy. Zakres przedsięwzięcia obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi i posadzki, roboty malarskie oraz okładziny ścienne, wyposażenie toalety, zagospodarowanie terenu, budowę wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej, budowę instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, remont instalacji elektrycznej. Ponadto w ramach zadania zaplanowano m.in. zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych multimedialnych, zabawek, przeprowadzenie w 3 placówkach zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci,  innowacyjnych,  rozwijających  kompetencje  kluczowe  i  specjalistycznych o charakterze terapeutycznym. Dodatkowym elementem projektu jest przeszkolenie kadry dydaktycznej przedszkoli.

„Laboratoria Przyszłości”

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych. Szkoły podstawowe w Borowym Młynie i Brzeźnie Szlacheckim uzyskały wsparcie w wysokości 30.000 zł. natomiast szkoła w Lipnicy 84.000 zł. W ramach programu szkoły zakupiły m. in. drukarki 3D, zestawy do robotyki, aparat fotograficzny, stacje lutowniczą i inne sprzęty edukacyjne, który uatrakcyjniły zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania.

„Aktywna Tablica”

Szkołom w Borowym Młynie i Brzeźnie Szlacheckim udało się uzyskać dofinansowanie z programu „Aktywna Tablica” w wysokości po 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi do terapii, aby wspomóc kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dofinansowanie zostało przydzielone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 80% realizacji zadania. 20% stanowił wkład gminy.

„Posiłek w szkole i w domu”

W 2021 r. w szkołach w Gminie Lipnica został również zrealizowany program rządowy „Posiłek w Szkole i w domu”. W ramach programu w szkole w Brzeźnie Szlacheckim został przeprowadzony remont stołówki szkolnej na kwotę 100.000 zł z czego 80.000 z1 stanowiło dofinansowanie. W szkole w Borowym Młynie przeprowadzono remont stołówki na kwotę 80.000 zł oraz doposażenie kuchni na kwotę 20.000 zł. Dofinansowanie wynosiło 80.000 zł. Natomiast w szkole w Lipnicy została doposażona kuchnia na kwotę 31.250 zł, przy czym dofinansowanie wynosiło 25.000 zł.

„Poznaj Polskę”

Uczniowie naszych szkół skorzystali z dofinansowania do wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę". Szkoły podstawowe w Borowym Młynie i Brzeźnie Szlacheckim zorganizowały po dwie wycieczki i otrzymały dofinansowanie w kwocie po 20.000 zł, natomiast szkoła w Lipnicy zorganizowała jedną wycieczkę, uzyskując wsparcie finansowe na kwotę 5.000 zł. Szkoła w Borowym Młynie wykorzystała kwotę 18.002 zł, szkoła w Brzeźnie Szlacheckim 17.381 zł, natomiast szkoła w Lipnicy 4.440 zł.