BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

43 664 842

+20,78%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

8 314

+19,68%

do roku 2021

7 255

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

1 059

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

2 245

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

277

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Lipnica w 2022 r. były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, stanowiące 23,2% wszystkich dochodów gminy i wykonane w wysokości ponad 10,1 mln zł. Na drugim miejscu w ubiegłorocznej strukturze dochodów uplasowały się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które wyniosły blisko 5,7 mln zł i składały się na 13,0% wszystkich dochodów. Warto podkreślić, że w stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Lipnica z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o niemal 2,4 mln zł, czyli 71,8%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 61,8% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Lipnica w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 3,5 mln zł i generowały 8,1% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonane w wysokości 1,9 mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Lipnica w 2022 r.

Dochody Gminy Lipnica w 2022 r.

Dochody podatkowe Gminy Lipnica w 2022 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

9,65%

+5,00 pp.

do roku 2021

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Lipnica w 2022 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 4.213.052 zł, z czego 573.844 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 3.639.208.zł pozyskano z budżetu państwa, funduszy celowych i innych źródeł.

W 2022 r. Gmina Lipnica otrzymała promesę w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę sali wiejskiej w Mielnie oraz na modernizację, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Upiłce. Wartość promesy wyniosła 11.438.250 zł.

Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

42 913 099

+18,65%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

8 171

+17,56%

do roku 2021

6 260

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 911

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

4 190 740

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

1 382 453

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Lipnica najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wraz z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą było to ponad 13,0 mln zł, co stanowiło 30,4% budżetu zrealizowanego przez gminę po stronie wydatkowej. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 10,2 mln zł, co stanowiło 23,7% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach rolnictwa i łowiectwa (ponad 5,0 mln zł), co wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych w obszarach modernizacji dróg oraz rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 4,9 mln zł, co stanowiło 11,5% wydatków gminy.

Wydatki Gminy Lipnica w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

9 775 000

-9,57%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

1 861

-10,40%

do roku 2021

751 743

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

5 225 740

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

22,39 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

63 332

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Lipnica na koniec 2022 r. wyniosło niemal 9,8 mln zł i stanowiło 22,4% wykonanych dochodów.

W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy spadła o 9,6% i jednocześnie o 7,2 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługiwała swoje zadłużenie, co pozwalało na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2022 r. poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej wzrósł o ponad 1,4 mln zł, co zapewniało bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Lipnica wg ostatniej zmiany w 2022 r.